DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI

Z uwagi na wejście w życie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 Ustawy z dnia 15 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 (Dz.U.2020.875), dnia 01 marca 2021 r. w ramach wprowadzonej do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji, utracą moc prawną papierowe dokumenty akcji wydane przez Spółkę, a uzyskają ją zapisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany z listy uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, tj. mających licencję Komisji Nadzoru Finansowego.

Wobec powyższego, Zarząd Drukarni Prasowej S.A. wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, pod adresem: 92-202 Łódź Al. Józefa Piłsudskiego 82, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08:00-14:00, począwszy od dnia 01 października 2020 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:

1. Osobiście w siedzibie Spółki na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.
2. Przez Pełnomocnika w siedzibie Spółki, po uprzednim przedłożeniu pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego Akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego Pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

Informacje dotyczące składania dokumentów akcji będą udzielane pod numerem telefonu: 42 675 62 35. Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Drukarnia Prasowa S.A. informuje, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.05.2020 jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy został wybrany: Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249524.